ปกศรุ่น๒๐๐๕วคอุบลราชธานี–ธ.ค.๒๕๕๖
:: ปกศ.รุ่น ๒๐๐๕ วค.อุบลราชธานี - ธ.ค. ๒๕๕๖ ::