อบต.ภูเวียง
:: โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อบต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น , ๖.- ๘. มี.ค. ๒๕๕๗ ::